Lista de vocabulario: 200 animales español-inglés (con pronunciación)

animales inglés

Animales inglés-español

@aprendeinglessila  #silaingles 

En esta lista de vocabulario presento 200 animales en español con su traducción al inglés y su pronunciación.

He incluido animales mamíferos (mammals), acuáticos (aquatic), pájaros (birds), reptiles (se escribe igual) e insectos (insects)…para que tengas donde elegir 😉

Para entender la transcripción fonética, no te pierdas este post: Los símbolos fonéticos en inglés

los pdfs de sila inglés¿Te gustaría tener la siguiente lista de palabras en PDF?

Si quieres mis PDFs (120 páginas), 20 temas de vocabulario, verbos, expresiones, etc (incluído el tema de este post)…reuniditos en un solo PDF, cómpralo ya:

Buy Now

O dale a MÁS INFO:
  MÁS INFO

ESPAÑOLINGLÉSPRONUNCIACIÓN
AbejaBeebiː
ÁguilaEagleˈiːɡl̩
AlceMoosemuːs
AlceElkelk
AlmejasClamsklæmz
AlondraLarklɑːk
AnchoaAnchovyˈæntʃəvi
AnguilaEeliːl
AntílopeAntelopeˈæntɪləʊp
ArañaSpiderˈspaɪdə
ArdillaSquirrelˈskwɪrəl
ArenqueHerringˈherɪŋ
AtúnTunaˈtjuːnə
AvestruzOstrichˈɒstrɪtʃ
AvispaWaspwɒsp
BabosaSlugslʌɡ
BacalaoCodkɒd
BallenaWhaleweɪl
BueyOxɒks
BúfaloBuffaloˈbʌfələʊ
BúhoOwlaʊl
BuitreVultureˈvʌltʃə
BurroDonkeyˈdɒŋki
CaballaMackerelˈmækrəl
Caballito de MarSea-Horseˈsiː hɔːs
CaballoHorsehɔːs
CabraGoatɡəʊt
CacatúaCockatooˌkɒkəˈtuː
CaimánAlligatorælɪɡeɪtə
CalamarSquidskwɪd
CamaleónChameleonkəˈmiːlɪən
CamarónShrimpʃrɪmp
CamelloCamelˈkæməl
CanarioCanarykəˈneəri
CangrejoCrabkræb
CanguroKangarooˌkæŋɡəˈruː
CaracolSnailsneɪl
CastorBeaverˈbiːvə
CebraZebraˈzebrə
CerdoPigpɪɡ
CerdoHoghɒɡ
ChacalJackalˈdʒækɔːl
ChimpancéChimpanzeeˌtʃɪmpænˈziː
ChincheBedbugˈbedbʌɡ
CiempiésCentipedeˈsentɪpiːd
CiervoDeerdɪə
Ciervo machoStagstæɡ
CigarraCicadasɪˈkɑːdə
CigüeñaStorkstɔːk
CisneSwanswɒn
CobayaGuinea Pigˈɡɪni pɪɡ
CocodriloCrocodilekrɒkədaɪl
CodornizQuailkweɪl
ColibríHummingbirdˈhʌmɪŋbɜːd
ComadrejaWeaselˈwiːzl̩
CóndorCondorˈkɒndɔː
ConejoRabbitˈræbɪt
CorrecaminosRoadrunnerˈroˌdrənə
CorzoRoerəʊ
Cotorra austr.Budgieˈbʌdʒi
CucarachaCockroachˈkɒkrəʊtʃ
CucoCuckooˈkʊkuː
CuervoCrowkrəʊ
DelfínDolphinˈdɒlfɪn
DromedarioDromedaryˈdrɒmədəri
ElefanteElephantelɪfənt
ErizoHedgehogˈhedʒhɒɡ
EscarabajoBeetleˈbiːtl̩
EscorpiónScorpionˈskɔːpɪən
Estrella de MarStarfishˈstɑːfɪʃ
FaisánPheasantˈfeznt
FlamencoFlamingofləˈmɪŋɡəʊ
FocaSealsiːl
GacelaGazelleɡəˈzel
GallinaHenhen
GalloCockˈkɒk
GalloRooster  (US)ˈruːstə
GambaPrawnprɔːn
GansoGooseɡuːs
GarrapataTicktɪk
GatoCatkæt
GavilánBuzzardˈbʌzəd
GaviotaSeagullˈsiːɡʌl
GolondrinaSwallowˈswɒləʊ
GorilaGorillaɡəˈrɪlə
GorriónSparrowˈspærəʊ
GrilloCricketˈkrɪkɪt
GrullaCranekreɪn
GuepardoCheetahˈtʃiːtə
GusanoWormwɜːm
HalcónFalconˈfɔːlkən
HienaHyenahaɪˈiːnə
HipopótamoHippopotamusˌhɪpəˈpɒtəməs
HormigaAntænt
HurónFerretˈferɪt
UrracaMagpieˈmæɡpaɪ
IguanaIguanaɪˈɡwɑːnə
JabalíBoarbɔː
JaguarJaguarˈdʒæɡjʊə
JilgueroGoldfinchˈɡəʊldfɪntʃ
JirafaGiraffedʒɪˈrɑːf
KoalaKoalakəʊˈɑːlə
LagartijaLizardˈlɪzəd
LangostaLobsterˈlɒbstə
LenguadoSolesəʊl
LeónLionˈlaɪən
León MarinoSea Lionsiː ˈlaɪən
LeopardoLeopardˈlepəd
LibélulaDragonflyˈdræɡənflaɪ
LiebreHareheə
LinceLynxlɪŋks
LlamaLlamaˈlɑːmə
LoboWolfwʊlf
LombrizEarthwormˈɜːθwɜːm
LoroParrotˈpærət
LuciérnagaFireflyˈfaɪəflaɪ
MamutMammothˈmæməθ
ManatíManateeˌmænəˈtiː
MandrilBaboonbəˈbuːn
Mantis ReligiosaPraying Mantisˈpreɪɪŋ ˈmæntɪs
MapacheRacoonrəˈkuːn
MariposaButterflyˈbʌtəflaɪ
MariquitaLadybirdˈleɪdibɜːd
MarmotaGroundhogˈɡraʊndˌhɑːɡ
MedusaJellyfishˈdʒelɪfɪʃ
MejillónMusselˈmʌsl̩
MirloBlackbirdˈblækbɜːd
MofetaSkunkskʌŋk
MonoMonkeyˈmʌŋki
MorsaWalrusˈwɔːlrəs
MoscaFlyflaɪ
MulaMulemjuːl
MurciélagoBatbæt
NutriaOtterˈɒtə
OrcaKiller Whaleˈkɪlə weɪl
OrugaCaterpillarˈkætəpɪlə
OsoBearbeə
Oso HormigueroAnteaterˈæntˌiːtə
Oso Panda Panda Bearˈpændə beə
Oso PerezosoSlothsləʊθ
Oso PolarPolar Bearˈpəʊlə beə
OstraOysterˈɔɪstə
Oveja/sSheepʃiːp
PájaroBirdbɜːd
Pájaro CarpinteroWoodpeckerˈwʊdpekə
PalomaPigeonˈpɪdʒən
PanteraPantherˈpænθə
PatoDuckdʌk
PavoTurkeyˈtɜːki
Pavo RealPeacockˈpiːkɒk
PelícanoPelicanˈpelɪkən
PerdizPartridgeˈpɑːtrɪdʒ
PeriquitoParakeetˈpærəkiːt
PerroDogdɒɡ
PetirrojoRobinˈrɒbɪn
Pez EspadaSwordfishˈsɔːdfɪʃ
Pez/PescadoFishfɪʃ
PingüinoPenguinˈpeŋɡwɪn
PolillaMothmɒθ
PolloChickenˈtʃɪkɪn
PollueloChicktʃɪk
PoniPonyˈpəʊni
PotroFoalfəʊl
PuercoespínPorcupineˈpɔːkjʊpaɪn
PulgaFleafliː
PulpoOctopusˈɒktəpəs
PumaCougarˈkuːɡə
RanaFrogfrɒɡ
RataRatræt
RatónMousemaʊs
RayaRayreɪ
RenoReindeerˈreɪndɪə
RinoceronteRhinoraɪnəʊ
RuiseñorNightingaleˈnaɪtɪŋɡeɪl
SalamandraSalamanderˈsæləmændə
SalmónSalmonˈsæmən
SaltamontesGrasshopperˈɡrɑːshɒpə
SanguijuelaLeechliːtʃ
SapoToadtəʊd
SardinaSardinesɑːˈdiːn
SerpienteSnakesneɪk
TapirTapirˈteɪpə
TejónBadgerˈbædʒə
TerneroCalfkɑːf
TiburónSharkʃɑːk
TigreTigerˈtaɪɡə
TopoMoleməʊl
TordoThrushθrʌʃ
ToroBullbʊl
Tortuga de marTurtleˈtɜːtl̩
Tortuga de TierraTortoiseˈtɔːtəs
TritónNewtnjuːt
TruchaTrout               traʊt
TucánToucanˈtuːkən
VacaCowkaʊ
VíboraAdderˈædə
VisónMinkmɪŋk
YeguaMaremeə
ZorraVixenˈvɪksn
ZorroFoxfɒks

Si prefieres ver la lista de animales inglés-español en formato tabla, here you are! 😉

CLASES DE INGLÉS ONLINE

ESPAÑOL INGLÉS PRONUNCIACIÓN
Abeja Bee biː
Águila Eagle ˈiːɡl̩
Alce Moose muːs
Alce Elk elk
Almejas Clams klæmz
Alondra Lark lɑːk
Anchoa Anchovy ˈæntʃəvi
Anguila Eel iːl
Antílope Antelope ˈæntɪləʊp
Araña Spider ˈspaɪdə
Ardilla Squirrel ˈskwɪrəl
Arenque Herring ˈherɪŋ
Atún Tuna ˈtjuːnə
Avestruz Ostrich ˈɒstrɪtʃ
Avispa Wasp wɒsp
Babosa Slug slʌɡ
Bacalao Cod kɒd
Ballena Whale weɪl
Buey Ox ɒks
Búfalo Buffalo ˈbʌfələʊ
Búho Owl aʊl
Buitre Vulture ˈvʌltʃə
Burro Donkey ˈdɒŋki
Caballa Mackerel ˈmækrəl
Caballito de Mar Sea-Horse ˈsiː hɔːs
Caballo Horse hɔːs
Cabra Goat ɡəʊt
Cacatúa Cockatoo ˌkɒkəˈtuː
Caimán Alligator ælɪɡeɪtə
Calamar Squid skwɪd
Camaleón Chameleon kəˈmiːlɪən
Camarón Shrimp ʃrɪmp
Camello Camel ˈkæməl
Canario Canary kəˈneəri
Cangrejo Crab kræb
Canguro Kangaroo ˌkæŋɡəˈruː
Caracol Snail sneɪl
Castor Beaver ˈbiːvə
Cebra Zebra ˈzebrə
Cerdo Pig pɪɡ
Cerdo Hog hɒɡ
Chacal Jackal ˈdʒækɔːl
Chimpancé Chimpanzee ˌtʃɪmpænˈziː
Chinche Bedbug ˈbedbʌɡ
Ciempiés Centipede ˈsentɪpiːd
Ciervo Deer dɪə
Ciervo macho Stag stæɡ
Cigarra Cicada sɪˈkɑːdə
Cigüeña Stork stɔːk
Cisne Swan swɒn
Cobaya Guinea Pig ˈɡɪni pɪɡ
Cocodrilo Crocodile krɒkədaɪl
Codorniz Quail kweɪl
Colibrí Hummingbird ˈhʌmɪŋbɜːd
Comadreja Weasel ˈwiːzl̩
Cóndor Condor ˈkɒndɔː
Conejo Rabbit ˈræbɪt
Correcaminos Roadrunner ˈroˌdrənə
Corzo Roe rəʊ
Cotorra austr. Budgie ˈbʌdʒi
Cucaracha Cockroach ˈkɒkrəʊtʃ
Cuco Cuckoo ˈkʊkuː
Cuervo Crow krəʊ
Delfín Dolphin ˈdɒlfɪn
Dromedario Dromedary ˈdrɒmədəri
Elefante Elephant elɪfənt
Erizo Hedgehog ˈhedʒhɒɡ
Escarabajo Beetle ˈbiːtl̩
Escorpión Scorpion ˈskɔːpɪən
Estrella de Mar Starfish ˈstɑːfɪʃ
Faisán Pheasant ˈfeznt
Flamenco Flamingo fləˈmɪŋɡəʊ
Foca Seal siːl
Gacela Gazelle ɡəˈzel
Gallina Hen hen
Gallo Cock ˈkɒk
Gallo Rooster (US) ˈruːstə
Gamba Prawn prɔːn
Ganso Goose ɡuːs
Garrapata Tick tɪk
Gato Cat kæt
Gavilán Buzzard ˈbʌzəd
Gaviota Seagull ˈsiːɡʌl
Golondrina Swallow ˈswɒləʊ
Gorila Gorilla ɡəˈrɪlə
Gorrión Sparrow ˈspærəʊ
Grillo Cricket ˈkrɪkɪt
Grulla Crane kreɪn
Guepardo Cheetah ˈtʃiːtə
Gusano Worm wɜːm
Halcón Falcon ˈfɔːlkən
Hiena Hyena haɪˈiːnə
Hipopótamo Hippopotamus ˌhɪpəˈpɒtəməs
Hormiga Ant ænt
Hurón Ferret ˈferɪt
Urraca Magpie ˈmæɡpaɪ
Iguana Iguana ɪˈɡwɑːnə
Jabalí Boar bɔː
Jaguar Jaguar ˈdʒæɡjʊə
Jilguero Goldfinch ˈɡəʊldfɪntʃ
Jirafa Giraffe dʒɪˈrɑːf
Koala Koala kəʊˈɑːlə
Lagartija Lizard ˈlɪzəd
Langosta Lobster ˈlɒbstə
Lenguado Sole səʊl
León Lion ˈlaɪən
León Marino Sea Lion siː ˈlaɪən
Leopardo Leopard ˈlepəd
Libélula Dragonfly ˈdræɡənflaɪ
Liebre Hare heə
Lince Lynx lɪŋks
Llama Llama ˈlɑːmə
Lobo Wolf wʊlf
Lombriz Earthworm ˈɜːθwɜːm
Loro Parrot ˈpærət
Luciérnaga Firefly ˈfaɪəflaɪ
Mamut Mammoth ˈmæməθ
Manatí Manatee ˌmænəˈtiː
Mandril Baboon bəˈbuːn
Mantis Religiosa Praying Mantis ˈpreɪɪŋ ˈmæntɪs
Mapache Racoon rəˈkuːn
Mariposa Butterfly ˈbʌtəflaɪ
Mariquita Ladybird ˈleɪdibɜːd
Marmota Groundhog ˈɡraʊndˌhɑːɡ
Medusa Jellyfish ˈdʒelɪfɪʃ
Mejillón Mussel ˈmʌsl̩
Mirlo Blackbird ˈblækbɜːd
Mofeta Skunk skʌŋk
Mono Monkey ˈmʌŋki
Morsa Walrus ˈwɔːlrəs
Mosca Fly flaɪ
Mula Mule mjuːl
Murciélago Bat bæt
Nutria Otter ˈɒtə
Orca Killer Whale ˈkɪlə weɪl
Oruga Caterpillar ˈkætəpɪlə
Oso Bear beə
Oso Hormiguero Anteater ˈæntˌiːtə
Oso Panda  Panda Bear ˈpændə beə
Oso Perezoso Sloth sləʊθ
Oso Polar Polar Bear ˈpəʊlə beə
Ostra Oyster ˈɔɪstə
Oveja/s Sheep ʃiːp
Pájaro Bird bɜːd
Pájaro Carpintero Woodpecker ˈwʊdpekə
Paloma Pigeon ˈpɪdʒən
Pantera Panther ˈpænθə
Pato Duck dʌk
Pavo Turkey ˈtɜːki
Pavo Real Peacock ˈpiːkɒk
Pelícano Pelican ˈpelɪkən
Perdiz Partridge ˈpɑːtrɪdʒ
Periquito Parakeet ˈpærəkiːt
Perro Dog dɒɡ
Petirrojo Robin ˈrɒbɪn
Pez Espada Swordfish ˈsɔːdfɪʃ
Pez/Pescado Fish fɪʃ
Pingüino Penguin ˈpeŋɡwɪn
Polilla Moth mɒθ
Pollo Chicken ˈtʃɪkɪn
Polluelo Chick tʃɪk
Poni Pony ˈpəʊni
Potro Foal fəʊl
Puercoespín Porcupine ˈpɔːkjʊpaɪn
Pulga Flea fliː
Pulpo Octopus ˈɒktəpəs
Puma Cougar ˈkuːɡə
Rana Frog frɒɡ
Rata Rat ræt
Ratón Mouse maʊs
Raya Ray reɪ
Reno Reindeer ˈreɪndɪə
Rinoceronte Rhino raɪnəʊ
Ruiseñor Nightingale ˈnaɪtɪŋɡeɪl
Salamandra Salamander ˈsæləmændə
Salmón Salmon ˈsæmən
Saltamontes Grasshopper ˈɡrɑːshɒpə
Sanguijuela Leech liːtʃ
Sapo Toad təʊd
Sardina Sardine sɑːˈdiːn
Serpiente Snake sneɪk
Tapir Tapir ˈteɪpə
Tejón Badger ˈbædʒə
Ternero Calf kɑːf
Tiburón Shark ʃɑːk
Tigre Tiger ˈtaɪɡə
Topo Mole məʊl
Tordo Thrush θrʌʃ
Toro Bull bʊl
Tortuga de mar Turtle ˈtɜːtl̩
Tortuga de Tierra Tortoise ˈtɔːtəs
Tritón Newt njuːt
Trucha Trout                traʊt
Tucán Toucan ˈtuːkən
Vaca Cow kaʊ
Víbora Adder ˈædə
Visón Mink mɪŋk
Yegua Mare meə
Zorra Vixen ˈvɪksn
Zorro Fox fɒks

Si quieres mis PDFs (120 páginas), 20 temas de vocabulario, verbos, expresiones, etc (incluído el tema de este post)…reuniditos en un solo PDF, pincha aquí.

los pdfs de sila inglés

Foto proporcionada por Fotalia.com
error

¡SÍGUEME EN MIS RRSS! ;)

error: Contenido protegido !!
Ir arriba